KÄYTTÖEHDOT

Viimeksi päivitetty: 3.8.2018

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) muodostavat sitovan sopimuksen sinun (“Käyttäjä” tai ”sinä”) ja HundrED.org Oy:n (”HundrED”) välille HundrEDin palveluiden käyttöä koskien. Näihin palveluihin (”Palvelu”) kuuluvat osoitteissa edu.dream.do, dream.do, highup.org, HundrED.do, campusseminar.com, HundrED.org, faved.org ja triplet.io sekä muissa kanavissa, verkkosivuilla tai applikaatioissa saatavilla olevat HundrEDin palvelut ja sisältö, esimerkiksi HundrED, dreamdo ja opettajille suunnattu campus seminars-työkalu. Palvelu tarjotaan sinulle näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttämällä tai hakeutumalla Palveluun sitoudut noudattamaan näitä Käyttöehtoja.

PALVELU TARJOTAAN SINULLE NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MUKAISESTI. ÄLÄ KÄYTÄ PALVELUA, MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA.

1.Palvelun Käyttö

Palvelu on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Tätä nuoremmat eivät voi käyttää Palvelua.

Mikäli käytät palvelua yrityksen tai organisaation edustajana, vakuutat että sinulla on siihen oikeus.

Voit rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi (“Käyttäjä”) (i) Palvelun hyväksymien kolmansien osapuolien kirjautumis- ja tunnistautumiskeinoja käyttäen tai (ii) kirjautumalla Palveluun ja luomalla käyttäjätunnuksen ja salasanan, jolloin voit luoda oman käyttäjätilisi (“Käyttäjätili”).

Kolmannen osapuolen tarjoaman tunnistautumismenetelmän käyttäminen saattaa edellyttää voimassaolevaa käyttäjätiliä kyseisessä palvelussa, jonka avulla kirjaudut HundrEDin Palveluun. Palvelulla ei kuitenkaan ole kaupallisia sidoksia eikä se toimi yhteistyössä kyseisten palveluiden kanssa.

Vastaat täysimääräisesti kaikesta Käyttäjätilisi käytöstä sekä oman tietokonejärjestelmäsi tietoturvallisuudesta. Älä paljasta tai jaa Käyttäjätilisi salasanaa tai anna sitä muiden käyttöön.

Olet vastuussa kaikesta käyttäjätililläsi ja tunnuksillasi tapahtuvasta Palvelun käytöstä ja Palvelussa tapahtuvasta viestinnästä. Sinulla ei ole lupaa myydä tai veloittaa muita Käyttäjätilisi käytöstä, tai muulla tavoin siirtää Käyttäjätiliisi liittyviä oikeuksia.

2. Rajoitettu Lisenssi

HundrED täten myöntää Sinulle rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan pääsyoikeuden Palveluun käytettävissä olevien kanavien kautta. Pääsyoikeus koskee ainoastaan Palvelusovelluksena kulloinkin tarjottavaa versiota, eikä sisällä pääsyä lähdekoodiin. Palvelu on tarkoitettu henkilökohtaiseen tai sisäiseen liiketaloudelliseen käyttöön.

Palvelu sisältää HundrED:n omistamaa tai HundrED:ille lisensoitua materiaalia, joka voi olla suojattu tekijänoikeudella, tavaramerkillä, patentilla, liikesalaisuudella tai muulla yksinoikeudella tai lainsäädännöllä. Palvelu ja Palvelun sisältämät aineistot ovat HundrED:n tai sen lisenssinantajan omaisuutta. Käyttäjällä ei ole oikeutta poistaa, muokata tai peittää immateriaali- tai omistusoikeusilmoituksia, jotka on sisällytetty tai liitetty HundrED:n omistamaan aineistoon. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kopioida, muunnella, julkaista, myydä, jakaa tai lisensoida tai muutoin hyödyntää HundrED:n omistamaa materiaalia muutoin kuin näiden Käyttöehtojen sallimassa laajuudessa.

Jos lataat sovelluksen Palveluun pääsemiseksi, et voi käyttää tällaista sovellusta mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sallittuun pääsyyn Palveluun.

Palvelua voidaan päivittää turvallisuussyistä, tai lanseerata uusia versioita sekä parannuksia. Sovelluksen käyttöjärjestelmän vaatimukset voivat siten muuttua ajan myötä. Kaikki päivitykset ja parannukset tarjotaan sinulle näiden Käyttöehtojen pohjalta. Käyttämällä uutta versiota, päivitystä tai parannusta päätät oikeutesi käyttää aiempaa versiota.

3. Käyttäjäsisältö

HundrED ei valvo tai tarkista käyttäjien Palveluun lisäämää sisältöä (”Käyttäjäsisältö”). Käyttäjäsisältöä voi hallita yksityisyysasetuksista. HundrEDilla on aina oikeus (mutta ei velvollisuutta) poistaa tai estää pääsy Käyttäjäsisältöön, joka ei ole näiden Käyttöehtojen mukaista.

Käyttäjän tulee aina noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä. Käyttäjäsisältöä lisätessään Käyttäjän tulee kohtuudella varmistaa, että Käyttäjäsisältö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaali- tai muita oikeuksia. Käyttäjän tulee huolehtia siitä että Käyttäjäsisältö ei sisällä laitonta, väkivaltaista, epäsopivaa, rasistista, vihamielistä tai muuten loukkaavaa tai epäasiallista sisältöä. Käyttäjä on myös vastuussa siitä, että Käyttäjäsisältö ei sisällä viruksia tai haitallista koodia tai muulla tavoin häiritse Palvelun toimintaa tai muiden käyttäjien palvelukokemusta.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta itse Palveluun lataamastaan tai tuottamastaan Käyttäjäsisällöstä, riippumatta siitä onko se jaettu yksityisesti vai julkisesti.

4. Oikeudet Käyttäjäsisältöön

Omistusoikeus Käyttäjäsisältöön, mukaan lukien keksintöihin ja parannuksiin sekä tekijänoikeudeliseen aineistoon, kuuluu Käyttäjälle tai Käyttäjälle lisenssin myöntäneelle taholle. HundrED ei omista Käyttäjäsisältöä.

HundrED saa kuitenkin Käyttäjäaineistoon maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, rojaltivapaan, siirtokelpoisen ja alilisensoitavan oikeuden hyödyntää Käyttäjäsisältöä Palvelun tuottamisessa ja tarjoamisessa näiden Käyttöehtojen ja HundrEDrin tietosuojaselosteen mukaisesti.

HundrED ei käytä Käyttäjäsisältöä kaupallisiin tarkoituksiin tai myy sitä mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ilman Käyttäjän nimenomaista lupaa.

HundrED pidättää kuitenkin oikeuden kerätä, hyödyntää ja jakaa kolmansille anonymisoitua dataa vapaasti omiin tarkoituksiinsa näiden Käyttöehtojen ja HundrEDrin tietosuojaselosteen mukaisesti. Anonymisoitua dataa (esimerkiksi tilastodataa Käyttäjien käyttäytymisestä palvelussa) ei voi yhdistää yksittäiseen Käyttäjään tai yksittäiseen henkilöön.

Huomioithan, että Käyttäjäsisällön tuottamisesta Palveluun voi olla olemassa erillinen sopimus sinun ja HundrEDin välillä, jolloin erillinen sopimus voi tulla sovellettavaksi immateriaalioikeuksiin ja Käyttäjäsisällön käytön.

5. Ei Takuuta

Soveltuvan lain sallimassa laajuudessa todetaan, että HundrED ei anna Palvelulle, Palvelun laadulle, toiminnalle tai soveltuvuudelle tiettyyn tarkoitukseen, minkäänlaista takuuta tai vakuutusta.

Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja Käyttäjä käyttää palvelua aina omalla vastuullaan ja riskillään.

6. Vastuunrajoitus

HundrED ei vastaa ongelmista, jotka johtuvat verkkoyhteyden poikkeamista tai häiriöistä.

HundrED ei missään tilanteessa vastaa välittömistä eikä välillistä vahingoista, menetetystä tulosta tai yritystoiminnan keskeytymisestä, joka johtuu siitä, että Palvelu on poissa käytöstä. Vastuunrajoitukset ovat voimassa, vaikka HundrEDia olisi varoitettu vahingon mahdollisuudesta. Eräät oikeusjärjestelmät eivät hyväksy kaikkia vastuuta tai takuuta koskevia rajoituksia. Tältä osin yllä olevat vastuunrajoitukset ovat voimassa rajoitettuina lain enimmillään sallimalla tavalla.

7. Henkilötiedot

Huolehdimme henkilötietojen huolellisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Tarkemmat tiedot henkilötietojen käsittelystä sekä tietosuojasta ovat saatavilla tietosuojaselosteessa.

8. Käyttäjän Vastuut

Käyttäjän tulee antaa HundrEDille oikeat tiedot Palvelun käyttämiseksi ja informoitava HundrEDia mahdollisista muutoksista tällaisiin tietoihin.

Mikäli kirjaudut Palveluun sosiaalisen median tilisi avulla, vastaat siitä että sosiaalisen median tilin tiedot ovat oikeat, ajantasaiset ja riittävät.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta Käyttäjän käyttäjätunnuksella, salasanalla tai muilla tiedoilla tapahtuvasta käytöstä. Käyttäjä vastaa myös omista laitteistaan, verkkoyhteydestään sekä käyttämistään ohjelmistoista ja on velvollinen huolehtimaan, etteivät ne aiheuta haittaa HundrEDille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä sitoutuu puolustamaan HundrEDia sekä HundrEDin lähiyhtiöitä, lisenssinantajia, yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita kustannuksellaan kaikkia vastuita, väitteitä ja kustannuksia, mukaan lukien oikeudenkäyntikuluja, vastaan tilanteessa, jossa Käyttäjä on tai on rikkonut näitä Käyttöehtoja tai niiden osaa, tai joka muutoin liittyy Käyttäjän HundrED pidättää oikeuden ottaa vastattavakseen oman puolustuksensa Käyttäjän yllä yksilöidystä puolustamisvelvollisuudesta huolimatta.

9. Maksut

Osa Palvelusta tarjotaan maksutta ja osa palvelumaksuja vastaan. Maksullisten palveluiden yhteydessä ilmoitetaan aina palvelumaksut ennen mahdollista veloitustapahtumaa. HundrED pidättää harkintansa mukaan oikeuden muuttaa koko Palvelun maksulliseksi.

10. Palvelutuki

HundrEDilla ei ole velvollisuutta tarjota tukea tai ylläpitoa Palvelussa. HundrED voi kuitenkin oman harkintansa mukaan tarjota rajoitettua teknistä tukea.

11. Muutokset

Käyttöoikeutesi voimassa ollessa olet aina oikeutettu käyttämään uusinta versiota Palvelusta.

HundrED voi ajoittain tehdä muutoksia näihin Käyttöehtoihin. Tällöin päivitämme myös “Viimeksi päivitetty” ajankohdan ja, mikäli muutokset voivat huomattavasti vaikuttaa Käyttäjiin, ilmoitamme niistä sähköpostiste rekisteröityneille käyttäjille. Palvelun käyttämisen jatkaminen muutosten jälkeen tulkitaan uusien ehtojen hyväksynnäksi.

Yritysjärjestelyn, yrityskaupan, sulautumisen tai Palveluun kohdistuvan kaupan tai muun omaisuuden myynnin yhteydessä tietosi voidaan siirtää osana järjestelyä. Tässä tilanteessa ilmoitamme tietoihisi liittyvästä omistuksen siirrosta sähköpostitse tai verkkosivuillamme.

12. Kesto ja Päättyminen

Näiden Käyttöehtojen muodostama sopimussuhde on voimassa toistaiseksi niin kauan kun käytät Palvelua ja siihen liittyvää muuta aineistoa. HundrED pidättää oikeuden vapaan harkintansa mukaan päättää Palvelun tarjoamisesta ja saatavuudesta. HundrED voi harkintansa mukaan tulkita sopimussuhteen päättyneeksi myös, mikäli rikot näitä Käyttöehtoja.

Voit osaltasi päättää Sopimuksen milloin vain lopettamalla Palvelun käytön. Vahvistat, että oikeutesi mahdollisessa erimielisyystilanteessa rajoittuvat oikeuteesi lopettaa Palvelun käyttö ja oikeuteesi poistaa Käyttäjätilsi.

13. Riidanratkaisu ja Soveltuva Laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Kaikki Palveluun tai Käyttöehtoihin perustuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

14. Yhteystiedot

HundrED.org Oy
Y-tunnus: 2446581-4 
Osoite:Tarkk'ampujankuja 1, 50100 Mikkeli, Finland 
Sähköposti: info@HundrED.org

www.hundred.do www.hundred.org www.campusseminar.com www.triplet.io www.faved.org www.helsinkieducationweek.com